มาตรการป้องกัน covid 19

เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ร่วมค้า และพนักงานเราทุกคน เราจึงดำเนินมาตรการใน การป้องกันการระบาดของ โควิท19 ไวรัส ตามมาตรการที่ภาครัฐ กำหนด ทุกประการ โปรดมั่นใจใน สิ่งที่เราทำ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือกันต้านโควิท19 ไวรัส พวกเราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน

คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานและผู้มาติดต่อ ก่อนเข้าบริษัทอยู่เสมอ

ฆ่าเชื้อพนักงานและผู้เข้ามาติดต่อทุกครั้งก่อนเข้าออกภายในบริเวณ

มีบริการเจลล้างมือทุกพื้นที่

สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างต่อกัน

รักษาควารมสะอาดพื้นที่ส่วนกลางอยู่เสมอ

พ่ายาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่

บทวามที่เกี่ยวข้อง